آموزش تعیین گواهینامه و فرایند صدور آن

آموزش تعیین گواهینامه و فرایند صدور آن

زمانی که در مرحله تعریف دوره در فیلد گواهینامه ها، گزینه گواهینامه گذراندن دوره + گواهینامه چاپی را انتخاب کنید یک فیلد جدید به نام مدیریت گواهینامه ها ایجاد میشود. در شکل زیر:

بر روی گزینه <مدیریت گواهینامه ها> کلیک نمایید.

در صفحه جدید لیست گواهینامه هایی که از مراکز علمی و پژوهشی مختلف می توانید صادر کنید را می توان مشاهده کرد. همچنین می توانید برای هر گواهینامه مبلغ تعیین کنید و این مبلغ مازاد بر شهریه دوره می باشد و برای فرایند صدور گواهینامه و ارسال آن اعمال می شود.

 

در گام دوم برای تعریف گواهینامه جدید طبق شکل زیر بر روی گزینه سبز رنگ <ایجاد گواهینامه جدید> کلیک کنید.

در گام سوم، در صفحه جدید عنوان گواهینامه به همراه نمونه ای از تصویر آن را وارد کرده و مبلغ هزینه صدور آن نیز مشخص می شود.