حداکثر فضای مورد نیاز (GB): 3
حداکثر تعداد فراگیران هر دوره: 500
حداکثر مدت زمانی طرح (ماه): 12
قیمت بدون احتساب زیر دامنه: