هفت درس جادویی که نگرش شما را به کسب و کارتان متحول می کند!

این مقاله برگرفته از تجربیات یکی از افراد توانمند جامعه عزیزمون در زمینه راه اندازی یک استارتاپ هست. آقای امیر حسین فرجی عزیز. خیلی از جونایی هستند که میخوان با توجه به اوضاع نامناسب شغلی کشورمون برای خودشون کارآفرینی کنن و ایده هایی در ذهنشون...